BIP RBGP

dostępność cyfrowa - BIP RBGP

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://bip.rbgp.pl

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (dalej RBGPWZ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.rbgp.pl/

  • Data publikacji strony internetowej: 21-12-2012.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-08-2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Dla najważniejszych informacji zawartych w tych dokumentach dostępna jest alternatywa w postaci tekstu. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Poza nielicznymi wyjątkami skanowanych plików PDF, strona jest przystosowana do czytania maszynowego.

W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były w sposób bardziej dostępny.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przeglądarki internetowe za pomocą standardowych skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. 

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w zakresie alternatywnych form obsługi dostępnej, prosimy o kontakt z sekretariatem z p. Jolantą Okoń pod nr tel. 91- 432-49-60, adres poczty elektronicznej: biuro@rbgp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Data sporządzenia: 31-03-2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za 2020 r.